Płace idą w górę – ile zarabiali Polacy na początku 2024 roku?
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_111035221_makro-pieni%C4%85dze-100-euro-t%C5%82o-z%C5%82ota-moneta-bitcoin-na-dolarach-ameryka%C5%84skich-zielona-koncepcja.html

Dane pochodzące z I kwartału 2024 roku podane przez Główny Urząd Statystyczny nie pozostawiają złudzeń – wynagrodzenia rosną w szybkim tempie. Średnia płaca w tym okresie wyniosła 8147,38 zł brutto. Najwyższe kwoty wynagrodzeń dotyczyły sekcji Informacja i komunikacja oraz regionu warszawskiego.

Średnie wynagrodzenie w Polsce

Aktualne informacje podawane na temat średnich płac mogą być bardziej wiarygodne niż dotychczasowe wskaźniki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Badanie z I kwartału 2024 roku zostało opracowane na podstawie informacji, które dotyczą wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, w tym także biznesów zatrudniających do 9 osób.

Ile średnio zarabiali Polacy na początku roku? Według GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w pierwszym kwartale tego roku wyniosło 8147,38 zł. Kwota ta w porównaniu do odnotowanej w 2023 roku wzrosła nominalnie o 14,4%, uzyskując podobny wynik z okresu I kwartału ubiegłego roku (14,3%). To oznacza, że przy zmniejszającej się inflacji, płace rzeczywiście rosną. Potwierdzeniem tej tendencji jest także fakt, że po odjęciu średniego tempa wzrostu cen (2,7%), wzrost realnego wynagrodzenia wyniósł ponad 11,7%.

Gdzie zarabia się najlepiej?

W badaniu rozróżniono także płace ze względu na sektor własności. Według GUS w sektorze publicznym wynagrodzenia były wyższe o 18,1% niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem. Z kolei w sektorze prywatnym średnie pensje były niższe od tej kwoty o 6,8%.

Najwyższe wynagrodzenia w sektorze prywatnym odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja (13875,77 zł). Sektor publiczny najlepszymi stawkami mógł się pochwalić w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (13421,62 zł). Średnie płace powyżej 12 tys. zł odnotowano także w sekcji Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Pensje oscylujące w kwocie 10 tys. zł i nieco więcej dotyczyły sekcji Górnictwo i wydobywanie, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Najniższe wynagrodzenia sięgające okolic 6 tys. zł odnotowano w sekcji Administrowanie i działalność wspierająca, a także zakwaterowanie i gastronomia.

W ogólnym wymiarze przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto odnotowało wzrost we wszystkich sekcjach PKD w porównaniu do tego samego okresu 2023 roku. Największy nominalny wzrost dotyczył sekcji Edukacja (wzrost o 21,2%), a najniższy sekcji Informacja i komunikacja (o 9,2%).

Wynagrodzenia a regiony kraju

Duże zróżnicowanie płac występuje pod względem konkretnych regionów kraju. Najwyższe miesięczne wynagrodzenie brutto było najwyższe w regionie warszawskim stołecznym i wynosiło 10360,53 zł. Na tym polu dobrze radzi sobie także województwo pomorskie, małopolskie i dolnośląskie, gdzie średnie pensje oscylują w granicach 8,5-9 tys. zł. Najniższa kwota przeciętego wynagrodzenia wynosząca 7540,39 zł, czyli mniejsza o 2820,14 zł brutto od najwyższych stawek w kraju dotyczyła regionu podkarpackiego.