Ruszył nabór wniosków o 300+ w programie Dobry start. Do kiedy można je składać?
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_65046490_koncepcja-edukacji-podstawowej-przyja%C5%BAni-dzieci%C5%84stwa-i-ludzi-grupa-szcz%C4%99%C5%9Bliwych-uczni%C3%B3w-szko%C5%82y.html

Od 1 lipca po raz kolejny ruszył program Dobry start, w którym rodzice i opiekunowie dzieci mogą starać się o przyznanie świadczenia w wysokości 300 zł. Celem tego jednorazowego wsparcia jest pokrycie kosztów zakupu wyprawki szkolnej, czyli m.in. podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych. Aby mieć szansę otrzymania świadczenia, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Program Dobry start – komu przysługuje świadczenie?

Wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę w ramach programu Dobry start przysługuje rodzicom lub opiekunom ucznia:

  • w wieku do 20 lat;
  • w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.

Świadczenie 300+ będzie wypłacane również na dzieci w pieczy zastępczej, a także osobom usamodzielnianym, które opuszczają pieczę zastępczą.

Wsparcie finansowe, które można otrzymać, biorąc udział w programie Dobry start, jest zwolnione z opodatkowania. Co ważne, przekazane pieniądze nie podlegają egzekucji, czyli komornik nie jest upoważniony do zajęcia tych środków.

Jednocześnie program jest skierowany do uczniów, a więc nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkoli i zerówek. Wsparcie finansowe nie obejmuje także studentów.

Kto może złożyć wniosek o Dobry start?

Wniosek o świadczenie 300+ w ramach programu Dobry start może złożyć przede wszystkim rodzic dziecka. Jeśli wniosek złoży oboje rodziców ucznia, rozpatrzony będzie dokument złożony wcześniej. W przypadku, gdy dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców, do przekazania wniosku upoważniona jest osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad uczniem (sprawdza to ZUS). W sytuacji opieki naprzemiennej (zgodnej z orzeczeniem sądu) każdy z rodziców może złożyć wniosek o świadczenie i otrzymać 150 zł.

O przyznanie wsparcia w programie Dobry start może starać się także opiekun faktyczny dziecka (osoba opiekująca się dzieckiem, która złożyła do sądu wniosek o adopcję), czy opiekun prawny dziecka wskazany przez sąd.

Kiedy i jak składać wniosek o 300+?

Wniosek o wypłatę świadczenia 300+ dla ucznia można składać w okresie od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Przekazanie dokumentu po 30 listopada jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, kiedy dziecko powyżej 20 roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Rodzice mogą złożyć wniosek za pomocą:

  • aplikacji mZUS, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store (w celu aktywowacji aplikacji mobilnej ZUS należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS);
  • portalu Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS;
  • portalu Emp@tia (w przypadku braku konta na PUE ZUS);
  • bankowości elektronicznej.

Aby wniosek mógł być pozytywnie rozpatrzony, powinien być prawidłowo wypełniony. W tym celu należy podać niezbędne informacje, do których należy m.in.:

1) numer rachunku bankowego, na który powinna być przekazana kwota świadczenia;

2) adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu w sprawach związanych z wnioskiem lub w celu założenia profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do wypełnienia wniosku potrzebny jest rachunek bankowy i konto mailowe. Osoby, które ich nie mają, mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego założenia podstawowego rachunku płatniczego oraz stworzenia adresu e-mail w dowolnym serwisie internetowym.

Kiedy można otrzymać 300+?

W przypadku poprawnego złożenia wniosku do końca sierpnia, pieniądze z programu Dobry start będą przekazane najpóźniej do 30 września. W przypadku przekazania wniosku w terminie późniejszym świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wszystkich dokumentów wraz ze wnioskiem.

Informację o przyznaniu świadczenia 300 zł również w sytuacji składania wniosku przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia, będzie przekazana do skrzynki odbiorczej na profilu na PUE ZUS.

Może się okazać, że świadczenie nie będzie przyznane, co skutkuje wydaniem decyzji odmownej w formie elektronicznej w PUE ZUS. Osoba składająca wniosek może od decyzji ZUS odwołać się do Prezesa ZUS i następnie złożyć skargę do sądu administracyjnego.